Резюме на проекта

Резюме на проекта

Заглавие на проекта    Изграждане на международна конкурентоспособност на текстилните компании в трансграничен район България-Македония

Водещ партньор     Текстилна търговска асоциация - Текстилен клъстер , Македония

Проектни партньори    Браншова организация за текстил и облекло, България

Приоритетна ос    Конкурентоспособност
    
Специфична цел    3.1. Засилване на конкуренцията на регионалния бизнес
    
Продължителност     15 мсеца
    
Общ бюджет  (в евро)    116873,86

Дейности по проекта     
1. Създаване на визия на региона -  да се установи как заинтересованите страни искат региона да изглежда и да бъде признат в областта на текстилната промишленост сред местното население, бизнес сектора и национални и международни партньори. Съвет за регионално развитие (СРР) ще бъде създаден като неформална  структура, съставен от представители на сдруженията и текстилния бизнес сектор. За да се постигнат резултати, ще се прилага подход а отдолу-нагоре.

2. Разработване на Регионална позиционна стратегия - За налагане на регионална визия и да се създаде бранд /марка/ на региона, трябва да се разработи пет годишна стратегия за позициониране. Стратегията ще даде отговори на следното:
- Какво измерение е от решаващо значение, за да позиционира марката - да се идентифицират най-добрите критерии за вземане на решения сред целевите групи. - Текуща позиция на региона по отношение на развитите регионална визия и индустриални тенденции.
- GAP анализ относно определените Визия и цели и настоящата ситуация
- Стъпки за постигане на желаното положение.
Позиционна стратегия ще се основава на GAP анализа, разработена чрез самооценка,  оценка на риска и въпросници.

3. Развитие на региона като бренд - Текстилна промишленост трябва да постигне успешно разпознаване на региона в съответствие с регионалната Визия и се позиционира като марка. За постигане на тези цели, регионът трябва да има определени минимални стандарти за дружествата и да насърчава добре развити вериги за доставка, където производители от региона трябва да работят заедно на обединен фронт. Ще бъдат разработени за центрове за контрол на качеството QCC въз основа на исканията от националното и европейското законодателство и регулации, както и изискванията от ETI Based code и други международни организации. Ще бъдат проектирани регионални лого и слоган.    

4. Да накараме местната власт, бизнеса и обществото да купуват - Разработване на комуникационен план за сдруженията/партньорите за това как да представят ползите за местната общност и да получат тяхната подкрепа. 60 представители на фирми, ангажирани с използване на регионална марка и членовете на СРР ще бъдат обучени да представят правилно  ползите и да постигат признание сред целевата аудитория. Признаване и ангажимент от страна на местната власт ще бъде постигнато чрез срещи лице в лице и с участието на техни представители на открити дискусии, презентации и други събития, за да запознае Обществеността. Дейността ще бъде насочена към ученици, учещи по текстилни програми, от целия допустим трансграничен район.

5. Представяне на региона като бранд - За да се позиционира региона като марка с отличителна характеристика, ще бъдат разработени решения,  даващи отговори на: какво е продукта / марката, заобикалящата среда, проблем или възможност адресирани към марката, основната идея и защо марката трябва да бъдат подкрепяна. Творческото заданието ще бъде представено на целеви групи чрез набор от рекламни дейности:  телевизионен клип, брошура на хартиен и електронен носител, CD-та и актуализирани уеб страници на двете асоциации, представящи резултатите от проекта.

6. Приближаване към международни целеви пазари – за да се промотира текстилната и шивашката индустрия сред международните целеви групи и да добие доверие сред тях, проектът ще се опита да позиционира фирмите от сектора чрез представянето им на Панаир за текстил и облекло.

Резултати по проекта    
1.  Определена Регионална точка на Различие (A1)

2. Разработена визия на региона и едногодишен план за действие (A1)

3. Създаден Съвет за регионално развитие (A1)

4. Разработена петгодишна стратегия за позициониране (A2)

5. Разработени центрове за контрол на качеството и процедури за тяхното изпълнение (A3)

6. Създадени регионално лого и слоган (A3)

7. Комуникационна стратегия (A4)

8. Обучени 60 представители на бизнеса да използват комуникационната стратегия

9. Популяризиран регион чрез набор от рекламни материали (TV видео спот, брошури, публикации, CD-та) и международно ориентиран подход (A5 и A6)

10. Повишената конкурентоспособност на фирмите от текстилната и шивашка промишленост в трансграничния регион (A1-A6)
    
Целеви групи     
1. Фирми-членове на Текстилна търговска асоциация – Текстилен клъстер и Браншова организация за текстил и облекло

2. Текстилни и шивашки фирми от двете страни на границата

3. Среден управленски персонал от Текстилни и шивашки фирми от двете страни на границата