programa bg mk 2014 20

Проект "Изграждане на международна конкурентоспособност на текстилните компании в трансграничен район България-Македония"

Общо представяне на проекта

programa bg mk 2014 20

Проект „Изграждане на международна конкурентоспособност на текстилните компании в трансграничен район България-Македония” се реализизира от „Браншова организация за текстил и облекло”.

Водещ партньор е Търговска текстилна асоциация – Текстилен клъстер Щип, Македония, а партньор от България е Браншова организация за текстил и облекло, Кюстендил. И двете браншови сдружения са представителни на национално ниво – в БОТО членуват над 50 фирми от страната, а македонското сдружение включва над 70 текстилни и шивашки фирми от Македония.

Целта на проекта е да развие постигнатите резултати до момента, като наложи и популаризира региона като разпознаваем бранд за фирмите от сектора и чуждестранните партньори/възложители, олицетворяващ високо качество, конкурентни цени, високо квалифициран персонал и добре материално техническа база на производителите от двете страни на границата.

Основни дейностите по проекта са насочени към: Създаване на визия на региона; Разработване на Регионална позиционна стратегия; Развитие на региона като бренд - Текстилна промишленост; Стимулиране местната власт, бизнеса и обществото да купуват.

 

Note

This project section has been produced with the assistance of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-the former Yugoslav Republic of Macedonia Programme, CCI No 2014TC16I5CB006. The contents of this section are the sole responsibility of Textile and Clothes Branch Organization and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or the Managing Authority of the Programme.