За контакти: Понеделник - Петък от 9:00 до 17:00 часа

Проект "Изграждане на международна конкурентоспособност на текстилните компании в трансграничен район България-Македония"

Подкатегории

Забележка

Тази проектна секция е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Мекдония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на секцията е отговорност единствено на Браншова организация за текстил и облекло и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

boto-logo
Браншова организация за текстил и облекло

2500 Кюстендил, България,
ул. „Цар Освободител” № 168, ет.3