Общо представяне на проекта

Проект „Укрепване капацитета на текстилната индустрия в трансграничния регион чрез обучение на добри практики и реализиране на промоционални дейности” се реализизира от „Браншова организация за текстил и облекло”.

Стойността на проекта е малко над 80 хиляди евро. Водещ партньор е Търговска текстилна асоциация – Текстилен клъстер Щип, Македония, а партньор от България е Браншова организация за текстил и облекло, Кюстендил. И двете браншови сдружения са представителни на национално ниво – в БОТО членуват над 50 фирми от страната, а македонското сдружение включва над 70 текстилни и шивашки фирми от Македония.

Основната цел на проекта е да се популяризира бранша на местно, регионално, национално и международно ниво като силен икономически сектор в трансграничния регион.

Основни дейностите по проекта са насочени към подобряване имиджа на фирмите, работещи в бранша и подкрепа за повишаване конкурентоспособността на сектор «Текстил и облекло» с цел увеличаване на икономическия му потенциал чрез мерки за изграждане на капацитет, споделяне на добрите общи практики, прилагане на промоционални дейности и институционално укрепване на заинтересованите страни от текстилната индустрията в трансграничния регион.