За контакти: Понеделник - Петък от 9:00 до 17:00 часа

Заедно на европейския пазар – общи възможности за фирмите от бранш „Текстил и облекло” от трансграничния регион

Project title

Together the European market - common opportunities for companies in industry "Textiles and clothes" of cross-border region

Заедно на европейския пазар – общи възможности за фирмите от бранш „Текстил и облекло” от трансграничния регион

Zajedno na evropskom tržištu – zajedničke mogućnosti za preduzeća u industriji „tekstila i odeće“ iz prekograničnog regiona

Lead Partner

(name/country)

Textile and Clothes Branch Organization

Republic of Bulgaria

Браншова организация за текстил и облекло гр. Кюстендил

Република България

Organizacija za tekstilnu i odevnu delatnost

Republika Bugarska

Other partner/s

Regional Chamber of Commerce and Industry Leskovac

Republic of Serbia

Bulgarian Chamber of Commerce and Industry

Republic of Bulgaria

Регионална търговско-промишлена палата Лесковац

Република Сърбия

Българска търговско-промишлена палата

Република България

Regionalna privredna komora Leskovac

Republika Srbija

Bugarska privredna komora

Republika Bugarska

Priority axis

Axis 2: Enhancing capacity for joint planning, problem solving and development

Приоритетна ос 2: Подобряване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие

Osovina 2: Unapređenje kapaciteta za zajedničko planiranje, rešavanje problema i razvoj  

Area of intervention

2.1. Links and networking on institutional, business and educational levels

Мярка 2.1: Връзки и мрежи на институционално, бизнес и образователно ниво

2.1. Veze i umrežavanje na institucionalnim, poslovnim i obrazovnim nivoima

Duration (in months)

12

12

12

Total budget (in €)

171192.16 euro

171192.16 euro

171192.16 euro

Project Objectives

Overall objective: To achieve a potent exchange of best practices and collaborative regional planning and to ensure that the companies in

the textile and clothing branch operating in the border region will be able to make use of the new market opportunities in the larger European Union through a thorough research and analysis of the current state of the clothing industry, the market and the labor resources, as well as to carry out practical transfer of knowledge and experience between the companies in both border countries.

Общата цел: Постигане на активен обмен на добри практики и съвместно регионално планиране и подготовка на фирмите от бранш „Текстил и облекло”, работещи в трансграничния регион за съвместно използване на новите пазарни възможности на разширяващия се Европейски съюз, на основата на задълбочено изследване и анализ на сегашното състояние на шивашкото производство, пазара и човешките ресурси, както и на практически трасфер на знания и опит сред фирмите от бранша от двете страни на границата.

Opšti cilj: postići snažnu razmenu najboljih praksi i regionalnog planiranja i saradnje kako bi se osiguralo da će kompanije iz sektora tekstilne i odevne industrije koje posluju u pograničnom regionu moći da koriste nove tržišne mogućnosti širem Evropske unije kroz temeljna istraživanja i analizu trenutnog stanja odevne industrije, tržišta i radne snage, kao i izvršiti praktičan transfer znanja i iskustava između kompanija u obe pogranične zemlje.

  

boto-logo
Браншова организация за текстил и облекло

2500 Кюстендил, България,
ул. „Цар Освободител” № 168, ет.3