Притежаването на знак TRUSTED BALKAN AРPAREL е гаранция, че фирмата спазва Кодекс за поведение на Trusted Balkan Apparel

  1. Заетостта във фирмата е свободен избор, служителите могат доброволно да приемат наемането на работа или да откажат или напуснат работата с предварително предизвестие съгласно законовия срок.
  2. Служителите имат право на колективно сдружаване и на създаване на синдикат. Ръководството на компанията има открито отношение към колективното сдружаване и винаги е отворено за сътрудничество.
  3. Условията на работа са безопасни и хигиенични.
  4. Във фирмата няма злоупотреба с детски труд.
  5. Фирмата изплаща заплати и други надбавки на служителите навреме. Служителите получават ясен преглед на заплатите, както и вноските, платени от тяхно име. Размерът на заплатите и надбавките е в съответствие със законовите препоръки.
  6. Работното време е в съответствие с националното законодателство, а извънредният труд е доброволен.
  7. Няма дискриминация при наемане на работа, прекратяване или пенсиониране въз основа на националност, религия, възраст, увреждане, пол, семейно положение, сексуална ориентация, членство в съюз или политическа принадлежност.
  8. Забранено е жестоко и нечовешко отношение към служителите като физическо насилие, заплахи, словесна обида, сплашване и др.
  9. Ние гарантираме, че нашите доставчици, партньори и подизпълнители спазват националните разпоредби и се придържат към етичните принципи, доколкото е възможно.

Certificate TTA