Проект: Градење на интернационална конкурентност на текстилните компании во пограничниот регион МК-БГ

Подкатегории

Забелешка

Оваа проектна секција е направена со помош на Европската Унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија-Македонија CCI No 2014TC16I5CB006. Содржината на секцијата е одговорност единствено на Здружение Трговска организација за текстил и облека и на никаков начин не треба да се толкува како став на Европската Унија или на Управувачкиот орган на Програмата.