Контакти: понеделник - петок од 9 до 17 часот

Проект - Модерната текстилна индустрија привлечна кариера за младите генерации и придонесувач кон економскиот развој и социјален просперитет на прекуграничниот регион

Проект CB006.2.31.130

programa bg mk 2014 20Важно:   Оваа веб страна е направена со помош на Европската Унија преку Interreg - ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија-поранешна југословенска Република Македонија CCI No 2014TC16I5CB006. Содржината на веб страна е одговорност единствено на Организација на здружение за текстил и облека и на никаков начин не треба да се толкува како став на Европската Унија или на Управувачкиот орган на Програмата.

Image
Организација на филијали за текстил и облека

2500 ustустендил, Бугарија,
Ул. „Цар Освободител“ 168, стр.3